29 tháng 6 2011

Sự khác nhau giữa OpenID và Oauth

Nhân tiện đang research 1 số thứ, mình cũng tìm hiểu luôn 2 cái này. Mình tạm thời chỉ ra vài điểm khác nhau giúp cho mọi người có thể phân biệt sự khác nhau trong cách dùng của 2 phương thức phổ biến hiện thời là OpenID, Oauth.

OpenID
Oauth
Đăng nhập và lấy thông tin user
Yes
Yes
Post/ Retrieve without authenticate again
No
Yes
Vậy đấy, sự khác nhau đơn giản chỉ có vậy nhưng nhiều khi cũng gây confuse cho mọi người.
Hy vọng bài này có ít cho mọi người.