16 tháng 5 2014

Quy trình làm 1 website ecommerce - dành cho Product Manager & BA

Quy trình này được rút ra từ kinh nghiệm của bản thân mình, mà mình thì không được đào tạo cũng như training về vị trí BA và Product nên nó không theo 1 quy chuẩn nào cả. ^_^

Quy trình từ khi bắt đầu đến khi design

use case

workflow

pageflow

wireframe