29 tháng 9 2013

Bài học quản lý từ thỏ và cà rôt

Bài học quản lý từ thỏ và cà rôt


Nhiều giám đốc công ty đã áp dụng lấy chí tiến thủ của nhân viên kình doanh, nhân viên bán hàng để thực hiện mục tiêu của mình. Xin giới thiệu đến bạn đọc câu chuyện khen thưởng bắt đầu từ chuyện Vua thỏ thưởng Cá rốt đến chuyện áp dụng món quà " cà rốt" này vào phát triển doanh như thế nào. 
Sườn núi phía nam có một bầy thỏ. Dưới sự quản lý của vua thỏ mắt xanh, bầy thỏ có một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ. Nhưng thời gian gần đây số lương thực bầy thỏ kiếm về ngày một ít. Vì sao nhỉ? Vua thỏ nhận ra là một số thỏ trở nên lười biếng.

24 tháng 9 2013

"Limited access" error when you add 2 repeater in your wifi network

In the first time, my house only need 1 repeater but the computer and laptop increase and we need to upgrade the broadcast distances. Now the problem happen, when i add the second repeater, the error "Limited access" always happen for each repeater.

After trying a lot of different setting up, finally i found 1 solution (i hope it work for you):

- Step 1: Change the LAN config on repeater 1, make sure it not conflict with both others. Mean while, when the main wifi and the other one they got the IP: 192.168.5.1 and 192.168.5.3, you should set IP for  the repeater 1 is: 192.168.0.2

- Step 2: after reboot the repeater 1, for sure you can not connect to it because your computer IP is difference class. If you need to access its admin panel, you must manual set your adapter like this: 192.168.0.3.

I hope this article can save your time