19 tháng 10 2014

Hướng dẫn MongoDb

https://s3.amazonaws.com/drivers.mongodb.org/php/index.html. Download list dll mongodb driver cho PHP

http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-windows/
Bao gồm

  1. Hướng dẫn start mongod.exe
  2. Hướng dẫn tạo file config

Không có nhận xét nào: